Tillsyn Rydebäcksförskola september 2016

Skol-och fritidsförvaltningen har den 8 september 2016 genomfört tillsyn av Rydebäcks förskola.
Barn - och utbildningsnämnden har ansvar för att kontrollera att enskild verksamhet bedrivs i enlighet med de lagar, föreskrifter och riktlinjer som gäller för verksamheten. För förskolans verksamhet är det läroplanen för förskolan som skall vara styrande.
Tillsynen riktas mot tre huvudområde; Förskolans arbete mot målen, ledningen och utveckling av förskolan samt tillgång och förutsättningar. Bedömningen av hur förskolan/pedagogisk omsorg uppfyller de krav som ställs på verksamheten utifrån gällande lagstiftning, läroplan och kommunala villkor görs utifrån fyra beslutstyper; lever upp till lagens krav, avstående från ingripande, anmärkning och föreläggande.

  • Inga brister identifierades vid tillsynen.
Vi fick inga anmärkningar på någon punkt, vilket vi är oerhört stolta över.
En förskola med bästa kvalite med barnen och uppdraget i fokus.