Montessoripedagogiken

”Hjälp mig att hjälpa mig själv” är en grundläggande Montessoritanke.

Montessorimiljön lockar till aktivitet, expermiment och viljan att lära. Vi leker fram all inlärning. Det ska vara kul att lära sig nya saker.
Vi tar till vara på barnens nyfikenhet och upptäckarglädje. Barnen får frihet att själv välja aktivitet och möjlighet att arbeta självständigt och ostört i egen takt. Vi leker fram all inlärning. Det är viktigt att barnen tycker det är kul att lära sig.

Pedagogerna inspirerar och handleder barnen i deras kunskapssökande och presenterar vårt montessorimaterial i rätt tid, när barnet är mottagligt för att ta det till sig. Montessorimaterialet stimulerar till aktivt tänkande och konkretiserar termer och begrepp. Montessorimaterialet är ett väl genomtänkt pedagogiskt material där barnen kan leka sig till mycket kunskap. Materialet är inte det centrala utan ses endast som ett hjälpmedel i inlärningen.

De viktigaste i montessoripedagogiken är att se barnet. Genom sina sinnen tar barnet in verkligheten runt om sig och med materials hjälp kan barnet utveckla sina sinnen och sitt språk.

Vi arbetar aktivt med att får barnen aktivit delaktiga i sitt lärande, då pedagogerna fungerar som hjälpande vägledare.
Självständighet, självförtroende och glädje är något som barnet får med sig då miljön är anpassad utifrån deras behov