Plan mot diskriminering

Vi har en plan mot kränkande behandling som är ett dokument om hur vi arbetar för att förebygga och motverka all slags diskriminering, trakasserier och kränkningar.Att vi varje dag visar stor respekt för allas olikheter och att alla får ett positivt bemötande, blir sedda och bekräftade. Här jobbar vi mycket med stop min kropp, se bild ovan.
Vår förskola skall genomsyras av livsglädje, trygghet och engagemang. Att vi pratar med barnen om hur man är mot varandra, för att skapa en härlig VI känsla och och ett stort kamratskap. Viktigt att vi vuxna är goda förebilder för våra barn på förskolan.
 
Ni hittar vår likabehandlingsplan under våra styrdokument och blanketter.