Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete på Rydebäcks förskola


Vi arbetar fortlöpande med systematiskt kvalitetsarbete för att kunna vidareutveckla verksamheten samt att kunna återkoppla till läroplansmålen för förskolan. Vi redovisar vårt systematiska kvalitetsarbete till Skol- och fritidsförvaltningen varje år. Det systematiska kvalitets arbetet handlar mycket om hur vi utvecklar vår verksamhet så att varje barn får bästa förutsättningar för utveckling och lärande.
 
Att vi hela tiden utvärderar och utvecklar vår förskola för bästa kvalite. Vi tar tillvara på alla pedagogers yrkeskompetens när pedagogerna planerar, strukturerar, dokumenterar och genomför och utvärderar verksamheten tillsammans.
Vi lägger även stor vikt vid att barnen är med och reflketerar och planerar våra dagar tillsammans. Barnen skall känna att de är delaktiga och inflytande både i sin grupp och som enskild individ.